Lý lịch Ban giám hiệu trường

1. Ksor Xuân - Hiệu trường

2. Trần Mạnh Cường - Hiệu Phó

3. Trương Thị Nhung - Hiệu phó